اینجا، بر روی کره زمین، ما به ایده مالکیت اراضی عادت کرده‌ایم. هر قطعه از زمین مالکی دارد، خواه یک فرد باشد، یا یک شرکت، یا یک حکومت، و مالک...

ادامه مطلب