بسیاری از پژوهشگران آینده‌ای را پیشبینی کرده‌اند که در آن مالکان و رانندگان خودروهای الکتریکی نیازی به جستجو برای یافتن ایستگاه‌های شارژ و صرف زمان برای پراک کردن برای شارژ...

ادامه مطلب