شرکای تجاری

حوزه مخابرات

ALPHA WIRELESS
NOKIA
NOKIA
ALPHA WIRELESS
SIEMENS
ERICSSON
SPIDERCLOUD WIRELESS
KISAN TELECOM
COILER
HANSEN

حوزه شبکه

CAMBIUM NETWORKS
Artolink
CISCO
WIT SOFTWARE
TELIT
ELTEX
EDGE-CORE