صنایع هدف

شرکت تلکام آرین افتخار ان را دارد تا با تکیه بر دانش تیمهای فنی خود و نیز بیش از یک دهه فعالیت

در حوزه مخابرات و شبکه راهکارهای متفاوتی را برای صنایع مختلف و مشتریان خود در هر یک از

صنایع هدف ارائه نماید.

مخابرات

نفت و گاز

بانکداری

عمران و ساختمان